Regulamin rekrutacji
uczestników do projektu
„Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”
realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, zwane dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z Istituto per la Formazione, I” Occupazione e la Mobilita (IFOM), zwaną dalej organizacją przyjmującą.

 2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-064148 zawartej pomiędzy Gminą Gliwice/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

 3. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

 4. Celem projektu jest zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów CKZiU nr 1 w

Gliwicach poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz

rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie włoskich praktyk zawodowych.

 1. Cele szczegółowe projektu to::

1) doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów zgodnie z kierunkiem kształcenia

2) rozwój kompetencji językowych i interpersonalnych uczestników projektu

3) zwiększenie przedsiębiorczości i samodzielności uczniów

4)umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku

5) rozwój kompetencji organizacyjnych, językowych oraz zarządzania wśród kadry CKZiU nr 1

6) rozwój międzynarodowego charakteru szkoły poprzez realizację projektu

 1. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 24 uczniów (uczestników mobilności) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach (organizacji wysyłającej) we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia uczestników/uczestniczek.

 2. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

 • grupę docelową,

 • kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

 • wymagane dokumenty,

 • prawa i obowiązki uczestników,

 • zasady rezygnacji z projektu/skreślenia z listy uczestników.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu będzie prowadzony przez dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu. Przeprowadzenie rekrutacji należy do kompetencji organizacji wysyłającej i będzie prowadzone przez komisję rekrutacyjną w składzie: koordynator projektu, nauczyciel języka obcego oraz pedagog.

 2. Biuro projektu mieści się w budynku szkoły tj. sala  209 .

 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: ckziu.gliwice.pl

 

§ 2

Grupa docelowa

 1. Grupę docelową stanowi 24 uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach uczęszczających do kl. II Technikum w tym:

 • 8 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

 • 2 uczniów z kierunku technik handlowiec

 • 4 uczniów z kierunku technik obsługi turystycznej

 • 6 uczniów z kierunku technik hotelarstwa

 • 4 uczniów z kierunku technik ekonomista

 

 1. Istnieje możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości osób na poszczególnych kierunkach objętych wsparciem w przypadku wystąpienia problemów w rekrutacji, przy zachowaniu całkowitej liczby 24 uczestników.

 

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

 2. Rekrutacja trwa min. 14 dni. Dokładny termin przyjmowania zgłoszeń zostanie przedstawiony w ogłoszeniu o rekrutacji, które zostanie podane do wiadomości publicznej.

 3. Sposób wyboru uczestników będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich płeć, wyznanie, pochodzenie, niepełnosprawność itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno dziewczyny jak i chłopcy, którzy przynależą do grupy docelowej. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane zapisane w § 3, pkt. II i III Regulaminu rekrutacji i podane do publicznej wiadomości.

 4. Organizacja wysyłająca ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej w budynku szkoły. Wychowawcy uczniów należących do grupy docelowej przekażą im informację o rekrutacji.

 5. Uczeń dokonuje zgłoszenia do projektu na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku, gdy uczeń jest osobą niepełnoletnią wymagany jest także podpis rodzica/opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym.

 6. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą na podstawie kryteriów opisanych w § 3 pkt. II i III Regulaminu rekrutacji i zamieszczona na karcie rekrutacyjnej, stanowiącej załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. Wszyscy zainteresowani kandydaci będą mieli możliwość wglądu do przeprowadzonej oceny.

 7. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (max. 15 osób), z uwzględnieniem podziału na kierunki kształcenia.

 8. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i dalszym postępowaniu związanym z udziałem w nim zostanie przekazana ustnie wybranym kandydatom. Osoby zakwalifikowane na listę rezerwowych również zostaną o tym poinformowane. Każda ze stron będzie miała możliwość pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 9. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Organizacja wysyłająca zastrzega , że mogą one ulec zmianie w przypadku uznania ewentualnych odwołań.

 10. Po rekrutacji zostanie sporządzony protokół.

 

 

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe: posiadanie statusu ucznia/uczennicy II klasy technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach na jednym z kierunków:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik handlowiec

 • technik obsługi turystycznej

 • technik hotelarstwa

 • technik ekonomista

 

Ocena: spełnia/nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

Osoby niespełniające kryterium podstawowego zostaną odrzucone pod względem formalnym.

 

Osoby z oceną „spełnia” zostaną ocenione według kryteriów opisanych w pkt. III. Ocena będzie prowadzona w podziale na grupy:

 • Grupa A - uczniowie z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Grupa B - uczniowie z kierunku technik handlowiec

 • Grupa C - uczniowie z kierunku obsługi turystycznej

 • Grupa D - uczniowie z kierunku hotelarstwa

 • Grupa C - uczniowie z kierunku ekonomista

 

III. Kryteria szczegółowe:

 1. Ocena z frekwencji, motywacji oraz znajomości języka angielskiego

 1. Frekwencja na koniec roku szkolnego 2018/2019 – ocena w skali 0 – 5 pkt.:

 • Poniżej 50% – 0 pkt.

 • 59% – 50% – 1 pkt

 • 69% – 60% – 2 pkt

 • 79% – 70% – 3 pkt.

 • 80% – 89% – 4 pkt.

 • 100% – 90%  – 5 pkt.

 1. Motywacja kandydata/ki – zostanie oceniona motywacja na podstawie ankiety motywacyjnej (część B1 formularza zgłoszeniowego), składającej się z 5 pytań. Przy każdej odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza:

 • 1 – zdecydowanie się nie zgadzam.

 • 2 – raczej się nie zgadzam,

 • 3 – trudno powiedzieć,

 • 4 – raczej się zgadzam,

 • 5 – zdecydowanie się zgadzam,

Średnia punków będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji (maksymalnie 5 punktów).

 1. Znajomość języka angielskiego

Test ocena – ocena w skali 0 – 5 pkt.:

 • Poniżej 50% – 0 pkt.

 • 59%-50% -1pk

 • 69%-60% – 2 pkt

 • 79%-70% – 3 pkt.

 • 89%-80% – 4 pkt.

 • 100%-90% – 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna – podczas której kandydat/ka będzie mógł/mogła otrzymać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Ocena z zachowania za rok szkolny 2018/2019 ocena w skali  od 0 do 5 pkt

 • naganne – 0 pkt.

 • nieodpowiednie -1pk

 • poprawne – 2 pkt

 • dobre – 3 pkt.

 • bardzo dobre – 4 pkt.

 • wzorowe – 5 pkt.

 

 1. Punkty uzyskane z w procesie rekrutacji zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Kandydat będzie mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów. Uczniowie z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu.

 

 1. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować wyższa ilość punktów uzyskana w kryterium rozmowy kwalifikacyjnej, a w następnej kolejności wyższa ilość punktów za znajomość języka angielskiego.

 

 

IV. Nabory dodatkowe

 1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie, wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności (np. notorycznie opuszczanie zajęć przygotowawczych, niewłaściwe zachowanie) organizacja wysyłająca ma prawo na każdym etapie do ogłoszenia dodatkowego/ dodatkowych naborów uczestników.

 2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

 3. Nabór może zostać przeprowadzony bez zachowania terminu 14 dni roboczych na przyjmowanie zgłoszeń.

 4. Organizacja wysyłająca dopuszcza możliwość zmiany ilości osób w poszczególnych grupach, jeśli podczas naboru nie zgłoszą się uczniowie z danego kierunku. Wówczas po wyrażeniu zgody przez organizację przyjmującą do projektu zostaną zrekrutowani uczniowie z największą ilością punktów, znajdujący się na liście rezerwowej z innego kierunku.

 

 

V. Procedura odwoławcza

 1. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w projekcie, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej z uzasadnieniem kwestionowanej decyzji.

 2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi: dyrektor i dwóch przedstawicieli szkoły.

 3. Komisja Odwoławcza ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu trzech dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji oraz aktualizacji listy zakwalifikowanych uczestników oraz listy rezerwowych.

 4. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.

 

 

 

§ 4

Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji:

 • formularz zgłoszeniowy.

 1. Po zakwalifikowaniu do projektu:

 • deklaracja statusu uczestnika w chwili przystąpienia do projektu oraz po zakończeniu udziału w nim,

 • Europass CV w języku polskim i angielskim,

 • deklaracja o stanie zdrowia,

 • umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się wraz z warunkami ogólnymi,

 • porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się,

 • zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności ECVET,

 • oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do:

 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,

 • udziału w przygotowaniu językowym (j. włoski i j. angielski) oraz pedagogiczno – kulturowym – zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych,

 • uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych przed mobilnością, w trakcie oraz po jej zakończeniu,

 • stworzenia Europass CV w języku polskim i angielskim oraz rozmowy z przedstawicielem organizacji przyjmującej przed wyjazdem i zapisania się do stworzonej grupy na portalu Facebook,

 • posiadania ważnego dokumentu tożsamości podczas zagranicznego pobytu (dowodu osobistego lub paszportu) oraz wyrobionej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 • wypełniania obowiązku uczestnictwa w stażu zgodnie z programem (w tym prowadzenie dzienniczka praktyk) oraz nienagannego zachowania podczas zagranicznego pobytu (w tym podczas wycieczek kulturowych), a także w trakcie pozostałych działań projektowych,

 • umiejętność komunikacji w języku angielskim (język angielski jest językiem stażu)

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń opiekunów i osób nadzorujących praktyki oraz przestrzegania zakazu spożywania alkoholu/narkotyków,

 • dokumentowania udziału w mobilności za pomocą zdjęć, filmów ,

 • dzielenia się doświadczeniami nabytymi podczas zagranicznego stażu na Dniach Otwartych Szkoły, w trakcie spotkań z młodzieżą szkolną itp.,

 • współprzygotowania konferencji podsumowującej projekt,

 • wszelkich działań na rzecz promocji projektu i upowszechnianiu jego rezultatów oraz ewaluacji, wskazanych przez Dyrektora szkoły lub koordynatora projektu,

 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportów uczestnika w Mobility Tool.

 • informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie.

 1. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu mają prawo do:

 • otrzymania wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego,

 • ubezpieczenia OC i NNW, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,

 • podczas mobilności: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek kulturowych, biletów na komunikację miejską, kieszonkowe oraz ubrań roboczych (jeśli będą konieczne),

 • wsparcia i mentoringu ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej,

 • otrzymania certyfikatów uczestnictwa, w tym Europass Mobilność.

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczniów i uczennic, którzy wypełniają nienagannie swoje obowiązki związane z uczestnictwem w nim.

 

§ 6

Zasady rezygnacji z projektu/ skreślenia z listy uczestników

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:

 • Uczestnik postanowi zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 • Uczestnik który rozpocznie udział w projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych, siły wyższej (np. choroby). Jest on wówczas zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego brak możliwości udziału w projekcie (np. zaświadczenie lekarskie). Organizacja wysyłająca musi być zawiadomiona w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.

 1. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana również przez rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:

 • naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu,

 • rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa podczas projektu,

 • nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć.

 1. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (np. spożywanie alkoholu i środków odurzających, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do zabrania ucznia do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia. Za ewentualne umyślne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika lub skreślenia z listy zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych (w szczególności przy braku osoby rezerwowej) uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez organizację wysyłającą, związanymi z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, opłat związanych z utrzymaniem ucznia i organizacją mobilności itp.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:ckziu.gliwice.pl