Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

pn. „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt pn. „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, zwane dalej , działającą w partnerstwie z Vitalis GmbH w Niemczech, zwanym dalej

 2. Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA102-024248 zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+.

 3. Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych 28 uczniów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy i osobisty.

 5. Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa znajomości języków obcych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków,

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zgodnych z kierunkiem w którym się kształcą,

 • zwiększenie wiedzy uczniów na temat niemieckiej kultury i obyczajów oraz wykształcenie wśród nich tolerancji i otwartości międzykulturowej,

 • zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu oraz ich rozwój osobisty,

 • umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

 1. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 28 uczniów (uczestników mobilności) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gliwicach (organizacji wysyłającej) w niemieckich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników.

 2. Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości kształcenia zawodowego oferowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach oraz zwiększy jakość pracy szkoły i jej pracowników. Umożliwi również rozwój działalności międzynarodowej.

 3. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:

 • grupę docelową,

 • kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,

 • wymagane dokumenty.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.

 2. Biuro projektu mieści się w Gliwicach, ul. Kozielska 1.

 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: www.ckziu.gliwice.pl

 

§ 2

Grupa docelowa

28 uczniów kl. II Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gliwicach, w tym:

 • 10 osób kształcących się w zawodzie technik ekonomista;

 • 8 osób kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych;

 • 5 osób kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa,

 • 5 osób kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 

 

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I. Warunki ogólne

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.

 2. Rekrutacja trwa min. 14 dni kalendarzowych.

 3. Rekrutację przeprowadza zespół projektowy w czteroosobowym składzie: koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego oraz doradca zawodowy

 4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowo wychowawcy poinformują uczniów należących do grupy docelowej o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

 5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego do niniejszego regulaminu.

 6. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku niniejszej zgody uczeń zostanie skreślony z listy uczestników.

 7. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą na podstawie kryteriów określonych w § 3, pkt. II i III i zamieszczona na karcie oceny, stanowiącej do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. Karta będzie dostępna do wglądu dla każdej ze stron.

 8. Rekrutacja będzie obejmować 2 etapy:

 • I etap – składanie formularzy zgłoszeniowych do koordynatora projektu. Osoby spełniające kryterium podstawowe zostaną zakwalifikowane do II etapu i poinformowane o jego terminie.

 • II etap – test kompetencyjny z języka niemieckiego lub angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 1. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (maksymalnie 8 osób). W obu listach będzie uwzględniony podział na poszczególne kierunki nauczania.

 2. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i dalszym postępowaniu związanym z udziałem w nim zostanie przekazana ustnie wybranym kandydatom przez koordynatora projektu. Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową również zostaną o tym poinformowane.

 3. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń po upływie czasu na ewentualne odwołania.

 4. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

 

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe: posiadanie statusu ucznia II klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, kierunku:

 • technik ekonomista,

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,

 • technik hotelarstwa,

 • technik obsługi turystycznej.

Ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Osoby niespełniające kryterium podstawowego zostaną odrzucone pod względem formalnym i niezakwalifikowane do II etapu.

 

 1. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do II etapu rekrutacji opisanego w pkt. III, który będzie prowadzony w podziale na cztery grupy:

 • grupa A - uczniowie kierunku technik ekonomista,

 • grupa B – uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,

 • grupa C - uczniowie kierunku technik hotelarstwa,

 • grupa D – uczniowie kierunku technik obsługi turystycznej.

 

III. Kryteria szczegółowe:

 1. Ocena na podstawie: frekwencji na koniec roku 2015/2016, motywacji oraz testu kompetencyjnego z języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Frekwencja na koniec roku szkolnego 2015/2016 – zostaną przyznane punkty według klucza:

 • 100% - 90% – 5 pkt.,

 • 89% - 80% – 4 pkt.,

 • 79% - 70% – 3 pkt.,

 • 69% - 60% – 2 pkt.,

 • 59% - 50% - 1 pkt,

 • Poniżej 50% – 0 pkt.

 

 • Motywacja zostanie oceniona na podstawie ankiety (część III. formularza zgłoszeniowego) zawierającej 5 pytań. Przy każdej odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza:

5 – zdecydowanie się zgadzam,

4 – raczej się zgadzam,

3 – trudno powiedzieć,

2 – raczej się nie zgadzam,

1 – zdecydowanie się nie zgadzam.

Średnia punktów będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.

 

 • Test kompetencyjnych z języka obcego - zostaną przyznane punkty według klucza:

 • 100% - 90% – 5 pkt.,

 • 89% - 80% – 4 pkt.,

 • 79% - 70% – 3 pkt.,

 • 69% - 60% – 2 pkt.,

 • 59% - 50% - 1 pkt,

 • Poniżej 50% – 0 pkt.

 

 • Rozmowa kwalifikacyjna – podczas której kandydat/ka będzie mógł/a otrzymać maksymalnie 10 punktów.

 

 1. Punkty uzyskane z oceny frekwencji, motywacji, testu kompetencyjnego z języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną do siebie dodane, ich suma będzie stanowiła o wyniku. Kandydat/ka będzie mógł/a zdobyć maksymalnie 25 punktów. Uczniowie z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu.

 2. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować wynik rozmowy kwalifikacyjnej, a w następnej kolejności testu kompetencyjnego z języka obcego.

 

IV. Nabory dodatkowe

 1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia dodatkowego/dodatkowych naborów uczestników bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.

 2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/naborów pierwszeństwo udziału w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

 3. W przypadku niepowodzenia pierwszego naboru organizacja wysyłająca zastrzega możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych grupach zawodowych biorących udział w projekcie, przy zachowaniu ustalonej liczby uczestników projektu.

 

V. Procedura odwoławcza

 1. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na piśmie w ciągu
  4 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o swoim wyniku.

 2. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni
  i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

 

 

 

 

§ 4

Wymagane dokumenty

 

1. Na etapie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy.

2. Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja uczestnictwa,

b) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności,

c) Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się,

d) Warunki ogólne,

e) Karta Jakości Mobilności.

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub dokonania aneksu niniejszego regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ckziu.gliwice.pl

 

Gliwice, 2.11.2016 r.

REGULAMIN REKRUTACJI