Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gliwicach w okresie 01.11.2016 – 31.10.2017 będzie realizowało projekt pn. Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia, który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Partnerem projektu jest niemiecka firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz. Otrzymane dofinansowanie wynosi 63892 EUR.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy i osobisty. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:

  • poprawę znajomości języków obcych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków,

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zgodnych z kierunkiem w którym się kształcą,

  • zwiększenie wiedzy uczniów na temat niemieckiej kultury i obyczajów oraz wykształcenie wśród nich tolerancji i otwartości międzykulturowej,

  • zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu oraz ich rozwój osobisty,

  • umożliwienie uczniom nabycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości kształcenia zawodowego oferowanego w CKZiU nr 1 oraz zwiększy jakość pracy szkoły i jej pracowników. Umożliwi również rozwój działalności międzynarodowej.

 

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 28 uczniów (uczestników mobilności) w niemieckich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników. W swych działaniach chcemy zachęcić młodzież do uczenia się przez całe życie, nie tylko podczas procesu edukacji w szkole, ale również poza nią. Staż umożliwi im zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku oraz poznanie zwyczajów i tradycji różnych narodów europejskich, dzięki możliwości integracji międzykulturowej podczas mobilności z uczniami z innych krajów Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu 28 uczniów CKZiU nr 1, kształcących się w jednym z czterech kierunków: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa lub technik obsługi turystycznej weźmie udział w czterotygodniowym stażu zagranicznym w Niemczech, który odbędzie się w terminie 23.04 – 20.05.2017. Uczestnicy po odbyciu mobilności otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje za granicą – Europass-Mobilność oraz certyfikaty uczestnictwa w stażu przygotowanie przez Vitalis GmbH – zagranicznego partnera.

 

Przed wyjazdem do Niemiec uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, których celem będzie przygotowanie ich do mobilności pod względem językowym, kulturowym i psychicznym. Uczestnicy odbędą kurs z języka obcego na którym zostaną zapoznani ze słownictwem zawodowym i codziennym. W ramach wsparcia kulturowego zostaną im zaprezentowane najważniejsze informacje na temat kultury, tradycji i obyczajów w Niemczech oraz programu Erasmus+. Zajęcia z pedagogiem/doradcą zawodowym umożliwią uczniom przygotowanie się do wyjazdu pod względem psychicznym oraz łatwiejszą adaptację w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy podczas zajęć poznają również narzędzie Europass- CV, które umożliwia przejrzystą prezentację swoich danych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników – zostanie im zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Niemiec i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy (wycieczki do Berlina, Lipska i Drezna). Projekt jest finansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie XI – XII 2016 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pani Barbara Pypno - koordynator projektu.